Anomiem
Discreet verpakt en bezorgd
Betrouwbaar en veilig

Algemene voorwaarden F4kids

Algemene voorwaarden Coneasy B.V.
Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden 1.1 Definities In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coneasy B.V. gelden de volgende definities: 1.1.1. Coneasy B.V., de besloten vennootschap Coneasy B.V., gevestigd op Industrieterrein Panningen 106 te 5981 NC Panningen ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72598883, hierna steeds te noemen Coneasy. Coneasy kan tevens handelen onder de volgende, niet limitatief genoemde handelsnamen: ConEaseShop. 1.1.2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Coneasy aanbiedingen ontvangt of met Coneasy Overeenkomsten sluit, waaronder zowel eindgebruiker van het door Coneasy geleverde product alsook Reseller/Dealer, die aan hun Klanten het product van Coneasy mag verkopen.
1.1.3. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Coneasy een aanbieding ontvangt of met Coneasy een Overeenkomst sluit. 1.1.4 Reseller/dealer: door Coneasy aangestelde organisaties die Coneasy producten aanbieden aan hun klanten en die daarvoor met Coneasy een Overeenkomst hebben gesloten. 1.1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Coneasy en Klant tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst. 1.1.6 Het product: het door Coneasy gemaakt product, gespecificeerd in de Overeenkomst tussen Coneasy en Klant. 1.2 Toepasselijkheid 1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Coneasy, alsmede voor tussen Coneasy en Klant gesloten Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden (zoals onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden) en/of de verkoop en levering van (onderdelen van) zaken. In geval van een Overeenkomst op afstand in de zin van art. 6:230m e.v. BW, prevaleert het bepaalde in artikel 13 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 13. 1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Coneasy. 1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Coneasy als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld 1.5. De toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt door Coneasy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Aanbieding: totstandkoming en inhoud Overeenkomst 2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van Coneasy geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Coneasy, of indien Coneasy uitvoering aan een opdracht geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft Coneasy het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2.2. De bij een aanbieding door Coneasy verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. 2.3. Indien aan de Klant voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 2.4. Indien de Klant bij Coneasy een bestelling plaatst per telefoon, e-mail, webshop of fax, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door Coneasy aan de Klant verstrekte orderbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt. 2.5. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden Coneasy eerst indien deze door Coneasy schriftelijk zijn bevestigd. 2.6. Coneasy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.7. Wijzigingen in de aan Coneasy eventueel (tevens) in opdracht gegeven werkzaamheden zullen in ieder geval resulteren in meer- of minderwerk als: - indien er in vergelijking tot de inhoud van de Overeenkomst sprake is van wijzigingen in ontwerp en
specificaties; - als de door de Klant verstrekte zaken en/of informatie afwijkt van de aanvankelijke inhoud van de Overeenkomst; - in geval van de bij het aangaan van de Overeenkomst geschatte hoeveelheden met meer dan 10%.
Artikel 3 Prijzen 3.1. Alle door Coneasy genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen), belastingen, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten. 3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van het product wordt verhoogd, heeft Coneasy het recht die verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
3.3 Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.
Artikel 4 Betalingen 4.1. De betaling van facturen van Coneasy zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door Coneasy anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Coneasy aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank. 4.2. De Klant kan zich jegens Coneasy niet beroepen op verrekening.
Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten. 4.3. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen is Coneasy gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. 4.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1 en lid 2, is de Klant gehouden alle door Coneasy gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Coneasy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval van het door Coneasy aanvragen van het faillissement van de Klant, zal de Klant ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen. 4.7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de Klant in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Coneasy gesloten Overeenkomsten nakomt. 4.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Coneasy het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Coneasy tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten 5.1. De opgegeven levertijden (waaronder begrepen de uitvoeringsperiode) zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Coneasy, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd
wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de Klant Coneasy schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant Coneasy een redelijke termijn voor de nakoming te geven. 5.3. De Consument dient Coneasy bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing. 5.4. De levertijd begint op de dag waarop door Klant een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de Overeenkomst van Coneasy is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Klant is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst welke eerst door de Klant tot stand moeten worden gebracht. 5.5. Coneasy is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk door Coneasy in kennis gesteld.
Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren 6.1. Coneasy levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek – “ex works” – conform Incoterms 2010, waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderneming/magazijn van Coneasy verlaten het risico van de te leveren zaken op de Klant overgaat. 6.2. Coneasy kan voor de verzending van de te leveren zaken verzendkosten in rekening brengen. 6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Reclame) is Klant verplicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs en/of kosten van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Coneasy om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 6.4. Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan, indien Coneasy de Klant daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Klant. Coneasy behoudt zich het recht voor behandelingskosten en eventuele waardevermindering van het geretourneerde bij de Klant in rekening te brengen. 6.5. Zaken die door de Klant aan Coneasy ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de periode dat deze zaken bij Coneasy blijven geheel voor risico zijn van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies, brand en beschadiging.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 7.1. De door Coneasy geleverde zaken blijven eigendom van Coneasy totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Coneasy gesloten Overeenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Coneasy verrichte of te verrichten werkzaamheden (zoals reparaties); - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met Coneasy gesloten Overeenkomst(en). 7.2. Door Coneasy geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 7.3. Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Coneasy gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Coneasy verschuldigde. 7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Coneasy hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 7.5. De Klant verplicht zich: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Coneasy ter inzage te geven; - alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Coneasy aan Coneasy te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; - de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Coneasy geleverde zaken op eerste verzoek van Coneasy aan Coneasy te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW.
Artikel 8 Garantiebepalingen en reparatievoorwaarden 8.1. Met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, verleent Coneasy - indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen - op de geleverde zaken een garantie voor materiaal- en/of constructiefouten gelijk aan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of importeur van deze zaken.
8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van Coneasy– kosteloos vervangen van de zaak, dan wel het herstellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/onderdelen. 8.3. Het is de Klant – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatie- of herstelwerkzaamheden aan door Coneasy geleverde zaken te (laten) verrichten. 8.4. De garantie geldt niet voor: normale slijtage; verbruiksmaterialen; geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn; gebreken als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik; gebreken als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud; gebreken als gevolg van onjuiste opslag; gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie; defecten als gevolg van een computervirus; gebreken of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning; gebreken die een gevolg zijn van het weer, weersinvloeden en/of temperatuurverschillen; gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen en/of programmatuur; 8.5. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. 8.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en alle noodzakelijke toebehoren voor de reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de aankoopnota en/of de pakbon te worden mee gestuurd. 8.7. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat Coneasy uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. Coneasy kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat. 8.8. Tenzij er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die valt binnen de garantievoorwaarden, wordt de reparatie niet eerder uitgevoerd dan nadat Coneasy een prijsopgave van de reparatie aan de Klant heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de Klant binnen drie weken te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien niet binnen 3 weken gereageerd is door de Klant, wordt de zaak ongerepareerd retour gezonden met een factuur ter dekking van de diagnose-, handlings- en logistieke kosten. 8.9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, de gereedschapskosten en de handlingskosten.
Artikel 9 Reclame 9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst aan Coneasy of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door Klant schriftelijk aan Coneasy te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden. 9.2. De Klant zal Coneasy alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het Coneasy in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren. 9.3. Reclames geven Klant nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten.
Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten. 9.4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn
gerepareerd. 9.5. Indien er vóór de levering van de bestelde zaken algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de zaken zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De totale aansprakelijkheid van Coneasy wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor direct schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan
€ 5.000,- (vijfduizend Euro) bedragen.
10.2 De aansprakelijkheid van Coneasy voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Coneasy voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Coneasy verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
10.3. De aansprakelijkheid van Coneasy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Coneasy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Coneasy ook ná die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Coneasy in staat is adequaat te reageren. 10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Coneasy meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Coneasy vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 11 Overmacht 11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Coneasy, kan Coneasy onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Coneasy of buiten de risicosfeer van Coneasy vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van Coneasy materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Overeenkomst moeten betrekken. 11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is Coneasy bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom 12.1. Coneasy behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van technische (werk)tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan Klant ter beschikking stelt. 12.2. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van Coneasy niet aan derden bekend worden gemaakt en door Klant slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de Overeenkomst worden gebruikt. Komt geen Overeenkomst tot stand dan zal Klant op eerste verzoek van Coneasy de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Coneasy overdragen.
12.3 Klant zal geen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de producten (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
12.4 Ook indien de overeenkomt daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Coneasy steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het product waaraan de Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van het product. Klant zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (doen) omzeilen.
12.5 Coneasy vrijwaart Klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Coneasy zelf ontwikkelde producten of in opdracht ontwikkelde producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Coneasy onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Coneasy. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Coneasy verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van Coneasy in het product heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
Artikel 13 Koop op afstand met Consumenten
13.1 Algemeen
13.1.1Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Coneasy zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
13.1.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen een dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
13.1.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
13.2 Aanbod
13.2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
13.2.2. Het aanbod is vrijblijvend. Coneasy is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
13.2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. Als Coneasy gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
13.3 Totstandkoming van de Overeenkomst 13.3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven aan de Consument die geschieden per telefoon, fax, e-mail of via de website www.coneasy.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Consument tot het doen van een aanbod. Coneasy is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk of ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 13.3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
13.3.3 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 13.3.6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
13.3.4 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coneasy ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Coneasy is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
13.3.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Coneasy passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Coneasy daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
13.3.6 Coneasy kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Coneasy op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
13.3.7 Coneasy zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Coneasy waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
13.4 Prijzen 13.4.1 Alle door Coneasy genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdrage en milieuheffingen) en belastingen. 13.5 Betaling 13.5.1 Bestellingen via www.coneasy.nl dienen zo mogelijk vooraf betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen Coneasy kan de betalingsmogelijkheid in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 13.5.2 Van andere betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van een dergelijke methode – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de Consument – is voldaan. 13.5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt toegestaan dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Coneasy is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.
13.6 Leveringsvoorwaarden 13.6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Coneasy ernaar om bestellingen die voor 16 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen drie werkdagen te verzenden. De uiterste door Coneasy nagestreefde leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijd geldt evenwel slechts als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Coneasy kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 13.6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. 13.6.3 Zodra de te leveren zaken op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de zaken over op de Consument. 13.7 Zichttermijn 13.7.1 De Consument kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van de zaak zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer de zaak en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Coneasy aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. 13.7.2 De Consument is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 13.7.3 Coneasy is nimmer aansprakelijk voor enige Directe of Indirecte Schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of de zaak ontstaat. 13.7.4 De kosten voor het terugzenden van de zaak zijn voor rekening van de Consument. 13.7.5 Indien de Consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Coneasy binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan Coneasy betaalde. 13.7.6 Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet toe aan de Consument toe indien de Overeenkomst betrekking heeft op zaken die op specificatie van de Consument worden geleverd (zoals speciaal voor de Consument vervaardigde of bewerkte zaken).
Artikel 14 Retentierecht en opschorting 14.1 Coneasy kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken van de Klant die Coneasy onder zich heeft als: - de Klant de kosten de gekochte zaken dan wel de kosten van de onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden niet of niet in zijn geheel heeft voldaan; - de Klant de kosten van eerder door Coneasy verrichte onderhouds-, herstel-, reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden dan wel andere op enige contractuele verhouding
gebaseerde vorderingen niet of niet in zijn geheel heeft voldaan. 14.2 Coneasy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de Overeenkomst Coneasy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; - de Klant bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Coneasy kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Coneasy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 15 Wijziging voorwaarden 15.1. De Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Coneasy aan Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling. 15.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten. Artikel 16 Verjaring Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.
Artikel 17 Overeenkomsten met Consumenten Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW of anderszins in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
Artikel 18 Toepasselijk recht 18.1 Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft. Artikel 19 Geschillen 19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Coneasy is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Coneasy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laatst bekeken